aritnews

ARIT NEWSLETTER จดหมายข่าวสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข่าวกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนนั้นๆ เพื่อใช้ในการสือสารขององค์กร และเป็นสื่อในการแนะนำหนังสือน่าอ่านตลอดจน เผยแพ่ข่าวสารของส่วนงาน ห้องสมุดและงานการอบรมต่างๆ