ARIT ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 1, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1ในหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” และหลักสูตร “วิเคราะห์และออกแบบระบบ” ให้กับบุคลากรของกรมทหารสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

(ภาพจาก ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

pr-2

Please follow and like us: