ARIT เข้าร่วมบรรยายในงานนิเทศเสมือนจริง “นิเทศออนไลน์ 1 ถึง 2”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 25, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมบรรยายในงานนิเทศเสมือนจริง “นิเทศออนไลน์ 1 ถึง 2” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการ รมป.2อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานนิเทศเสมือนจริง “นิเทศออนไลน์ 1 ถึง 2” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) โดยบรรยายในหัวข้อ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ WBSC Portfolio สำหรับการนิเทศออนไลน์ และการประเมินผล ผ่านระบบ supervision.dusit.ac.th ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบรรยายมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: พศิน /อภิญญา)

25

Please follow and like us: