ARIT เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงภัยฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 28, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงภัยอย่างละเอียดของหน่วยงาน จากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: