ARIT เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, สิงหาคม 29, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2560

โดยได้รับเกียติจาก ดร.วีณัฐ  สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คุณสุทัน  มุมแดง กรรมการ และคุณจิราพร  ภิญญากรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการฯ (SDU QA) โดยมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว : รสสุคนธ์ / ภาพ : อภิญญา)

Please follow and like us: