ARIT เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2560

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 30, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียติจาก ดร.วีนัส  สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ คุณประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คุณสุทัน  มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ กรรมการ และ คุณจิราพร  ภิญญากรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการฯ (SDU QA) เพื่อให้ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา)

Please follow and like us: