ARIT อบรมคอมฯ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ Microsoft Office Specialist โปรแกรม Microsoft Excel 2013”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 26, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ Microsoft Office Specialist โปรแกรม Microsoft Excel 2013” ระดับ CORE ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 ชั้น 2 อาคาร 11 (ข่าว/ภาพ: วรรณภรณ์)

Please follow and like us: