ARIT ส่งทีมบุคลากรฝ่ายห้องสมุด จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ธันวาคม 15, 2017

ทีมบุคลากรฝ่ายห้องสมุด จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม นางสาวประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุคลากรฝ่ายห้องสมุด จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว:รสสุคนธ์ /ภาพ: คน ARIT)

Please follow and like us: