ARIT วิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 24, 2018

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ รอบ 9 เดือน

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ

 

Please follow and like us: