ARIT ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 15, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณเพิ่มทรัพย์  หิรัญสาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.3012.00 น. ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Please follow and like us: