ARIT ร่วมบรรยายการสัมมนา”Active GE Lecturers for Active Learning”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กรกฎาคม 26, 2017

อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” บรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยงานสัมมนามี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ขอบคุณภาพจากอ.ทิพสุดา)

Please follow and like us: