ARIT ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

By มลธิรา โพธิ์น้อย, พฤศจิกายน 23, 2017

นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายธีรบุญ เดชอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “แชร์ไปแชร์มา เสวนาสีเขียว” โดยตัวแทนจากหน่วยงานความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สำหรับห้องสมุดสีเขียว และการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสัมมนาดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว)

Please follow and like us: