ARIT ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 1

By จิราพร ภิญญากรณ์, เมษายน 3, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 1/2561 ตามแนวทางการจัดการความรู้ (KM) โดยมีหัวเรื่องที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม (Domain) คือ สภาพแวดล้อมและปัญหาที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในอาคาร และความรู้ที่ได้รับจาการอบรม “Green Library: มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว” โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มดังกล่าว กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : เทวีและชุติวรรณ)

Please follow and like us: