ARIT ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 15, 2017

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
ในหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” และหลักสูตร “วิเคราะห์และออกแบบระบบ”

ให้กับบุคลากรของกรมทหารสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ 13 -15 มีนาคม 2560

(ภาพจาก ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

Please follow and like us: