ARIT ร่วมกับ บ. Book Promotion & Service อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 16, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท Book Promotion & Service จำกัด จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ให้กับบุคลากรทางห้องสมุดทั้งภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาฯ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานในห้องสมุดต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 3,000 แห่ง ซึ่งมีระบบงานย่อยรองรับการทำงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับห้องสมุดต่างๆ ให้กับห้องสมุดได้ทุกประเภท การอบรมแบ่งเป็น 1.ระบบงานลงรายการบรรณานุกรม (Catalog subsystem) 2.ระบบงานยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation subsystem) 3.ระบบงานสืบค้นฐานข้อมูล (OPAC) โดยมี คุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 12 15 และ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: