ARIT รับมอบคู่มือ เอกสาร โปสเตอร์รณรงค์ จากนักศึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 25, 2018

ผู้แทนสำนักวิทยบริการฯ รับมอบคู่มือ เอกสาร โปสเตอร์รณรงค์ จากนักศึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คุณชัยญามล  เลิศสงคราม หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นผู้แทนสำนักวิทยบริการฯ รับมอบคู่มือ เอกสาร โปสเตอร์รณรงค์        จากนักศึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั้งในหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ

Please follow and like us: