ARIT ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม 5ส

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 26, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนกิจกรรม 5ส และกำหนดพื้นที่สำหรับการตรวจประเมินฯ โดยการประชุมมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561   ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: