ARIT ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ (2)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 14, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ (2)โดยการประชุมมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ

Please follow and like us: