ARIT ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) มสด.

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 12, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563 ) มสด. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักฯ บุคลากรในสังกัด ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูลที่สำคัญให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 –2563 โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม และผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: