ARIT ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 31, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ 1)ประกาศผลรางวัลการจัดทำกิจกรรม 5 ส ของสำนักวิทยบริการฯ โดยฝ่ายสำนักงานอำนวยการได้รับคะแนนอันดับที่หนึ่ง 2)ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน 3)มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการฯ 4)การยุติการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ โดยมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์)

Please follow and like us: