ARIT ประชุมจัดทำคู่มือระบบนิเทศออนไลน์ โครงการความร่วมมือฯ รมป.2

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 31, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำคู่มือระบบนิเทศออนไลน์โครงการความร่วมมือฯ รมป.2 โดยมี อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์)

Please follow and like us: