ARIT ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/61

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มกราคม 15, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/61

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560 (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) จัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฎิบัติงานฯ รอบ 2 ติดตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (ร่าง) แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ 2561 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา)

Please follow and like us: