ARIT ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 9/60

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 27, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/60 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การจัดประชุมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการจัดทำข้อตกลง SLA รายงานความคืบหน้าการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2560 จัดทำ(ร่าง)ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักวิทยบริการฯ จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบย่อ เป็นต้น การประชุมมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: