ARIT ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/61

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 28, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ผลการประเมินการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน SDU QA ผลการดำเนินงานสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561 ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยการประชุมมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: