ARIT ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/61

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 22, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี การจัดทำห้องปฏิบัติการ Student Business Hub อาคารวิทยบริการฯ ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ KM ของสำนักฯ ประจำปี 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้สอน กิจกรรม 5ส. ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: