ARIT ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 24, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มสด.  ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานในสถานที่จริงเกี่ยวกับการบริหารระบบเครือข่ายในองค์กร รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย โดยมี คุณธันยมัย  กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ต้อนรับและให้ความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: