ARIT ต้อนรับนักศึกษาจาก มรภ.นครปฐม เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 7, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะการให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมี คุณรักขณาวรรณ์  ชูทอง บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้และพาเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561  ณ อาคารวิทยบริการ

Please follow and like us: