ARIT ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการ รมป. 2 เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 2, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ศูนย์จังหวัดลำปาง และศูนย์จังหวัดเชียงราย จากโครงการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ: กิจกรรมการพัฒนาความเป็นสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมความเป็นสวนดุสิต โดยเยี่ยมชมในส่วนของห้องสมุด และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ คุณประดับศรี  เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด ให้ความรู้และนำเยี่ยมชม เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: