ARIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.พิบูลสงคราม

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 5, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินการยกระดับหร่วยงานฯในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งน้ำด้รับเกียรตจิจาก นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และทีมงานฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กันยายน 2560

http://www.dusit.ac.th/2017/356448.html

 

Please follow and like us: