ARIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สุราษฏร์ธานี

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 14, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ”โครงการศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศ” จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการฯ เกี่ยวกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสารสนเทศ โดยมี คุณธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และคุณปภาวิน ปัญญาใส เจ้าหน้าที่ฝ่าย DATA Center เป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Roomชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ (ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์)

443392 443394 443395 443396 443397 443399

Please follow and like us: