ARIT ต้อนรับคณะน.ศ.วิชาประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เข้าชมระบบ IT มสด.

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 4, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการนำของอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เข้าศึกษาและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้กับนักศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 จำนวน 55 คน ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: