ARIT ต้อนรับคณะดูงานจากโครงการความร่วมมือฯ รมป.2 ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานครนายก

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 20, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการความร่วมมือฯ รมป.2 ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานครนายก ในโครงการ “การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ: กิจกรรมการพัฒนาความเป็นสวนดุสิต” เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมถึงพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณธีรบุญ  เดชอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และคุณประดับศรี  เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด ต้อนรับและให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: