ARIT จัดโครงการอบรม “Green Library : มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว”

By มลธิรา โพธิ์น้อย, มีนาคม 23, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “Green Library : มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวทั้ง 8 หมวด ซึ่งนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สำหรับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ รวมทั้งการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารสำนักวิทยบริการอีกด้วย สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าใจและทราบถึงวิธีการดำเนินการและแนวทางตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี 2561 โดยการอบรมในครั้งนี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ปิยะวัฒน์/ชุติวรรณ/จิราพร)

Please follow and like us: