ARIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมครูทหารบกฯ รุ่นที่ 1/62

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มกราคม 8, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมครูทหารบกตามแนวมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  รุ่นที่ 1/ 62

หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” โดยมีอาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ วิทยากร และทีมผู้ช่วยจากสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้ โดยนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาใช้งานกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Street View เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมฯ การศึกษาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 กรมยุทธศึกษาทหารบก

Please follow and like us: