ARIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 28, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT  แนะนำบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยการอบรมประกอบไปด้วย การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการเสริมสำหรับ Microsoft Office 365 ได้รับเกียรติจากคุณ อรรณพ ช่วยโต บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์ส เทรนนิ่ง จำกัด (ERT) เป็นวิทยากร บริการดาวน์โหลดโปรแกรมกลุ่มไมโครซอฟท์ฟรี (Microsoft Imagine premium)  เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows 10, Windows Server 2012 ได้รับเกียรติจากคุณเสริมพงษ์ แสงมณี  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร บริการเรียนรู้ออนไลน์  e-Learning เกี่ยวกับกลุ่มโปรแกรมกับ  Microsoft Imagine Academy จากคุณธันยมัย กลุ่นเขียว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งบริการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Online และการใช้บริการ Private Cloud ของมหาวิทยาลัย  โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: