ARIT จัดประชุม ARIT Green Library ครั้งที่ 2 และ KM สำนักฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 2, 2017

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมห้องสมุดสีเขียว (ARIT Green Library) ครั้งที่ 2 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และวาระการประชุมพิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักวิทยบริการฯ และกระบวนการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

dscf8902 dscf8904 dscf8908 dscf8920 dscf8925 dscf8931

Please follow and like us: