ARIT จัดประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (MOOC)

By มลธิรา โพธิ์น้อย, กุมภาพันธ์ 14, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (MOOC) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ รายงานผลกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2560 รายงานผลความคืบหน้าการผลิตสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (MOOC) รายวิชาการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบของ e-learning เผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ชุติวรรณ)

   

Please follow and like us: