ARIT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/61

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 23, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/61              ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 60 รอบ 9 เดือน การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ การจัดกิจกรรม 5 ส. ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารของสำนักฯ ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมฯ จากอาจารย์ผู้สอน รายงานความคืบหน้าการพัฒนา SDU MOOC โดยมี คุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: