ARIT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 10/60

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ธันวาคม 20, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 10/60 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ประจำปี 61 ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการฯ ของผู้ใช้บริการสำนักฯ แจ้งบุคลากรดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1 ติดตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

Please follow and like us: