ARIT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 4 /2560

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 14, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 4 /2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น 1. รายงานจำนวนผู้ที่มีความต้องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สิ้นสุดสัญญาเช่า และการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่าง บริษัท SVOA กับ ผู้ซื้อ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 2. กำหนดส่งผลประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 3. การลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) 4. ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู่ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้น โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

 

img_1431 img_1433 img_1440 img_1443 img_1447 img_1459

Please follow and like us: