ARIT จัดงานประกาศผลรางวัลบุคลากรดีเด่น 2560 (ARIT Award 2017)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 28, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประกาศผลรางวัลบุคลากรดีเด่น 2560 (ARIT Award 2017) โดยในปีนี้รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. รางวัลบุคลากรดีเด่น 2560 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ น.ส. รุ่งรัตน์ บาลี

2. รางวัลบุคลากรดีเด่น 2560 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายสถิตย์ เชิดฉันท์

3. รางวัลบุคลากรดีเด่น 2560 ด้านสนับสนุนงานบริการวิชาการและนวัตกรรม ได้แก่ น.ส. สุพรรณิการ์ ทับมณี

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบเงินรางวัล ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบเงินรางวัลจากสำนักวิทยบริการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ

*** รางวัลบุคลากรดีเด่น (ARIT Award) จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านเกณฑการประเมิน และ ได้รับผลโหวตสูงสุดจากบุคลากรสำนักฯ ในแต่ละด้านนั้น ซึ่งเปิดให้โหวตเมื่อวันที่ 27 – 28 กันยายน 60  

Please follow and like us: