ARIT จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 2

By จิราพร ภิญญากรณ์, พฤษภาคม 22, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 2/2561 ตามแนวทางการจัดการความรู้ (KM) โดยมีหัวเรื่องที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม (Domain) คือ การจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการขยะและของเสียของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มดังกล่าว กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Active Learning อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ชุติวรรณ)

Please follow and like us: