โครงสร้างและหน่วยงาน

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ Tel : 02 244 5242, 5301-8

ฝ่ายห้องสมุด Tel : 02 244 5321, 5305

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) Tel : 02 244 5226, 5220

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Tel : 02 244 5240, 5233

ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) Tel : 02 244 5244, 5225