ติดต่อเรา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ชั้น 2-3 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2244 5233, 5240, 5244

เวลา
จันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 19.00 น
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.30 น

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)

ชั้น 1-4 อาคาร 6 (วิทยบริการ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2244 5306, 5305, 5319

เวลา
จันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 19.00 น
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.30 น