ข้อตกลงในการบริการ

ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนในงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Service Level Agreement: SLA)

 

ลำดับ
ประเภทงานบริการ
(click บริการเพื่อ download)
เวลาในการให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 24 ชั่วโมง นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 022445304
2. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางลำพึง เจริญสุข อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 022445325
3. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ไม่เกิน 10 นาที/ 1 เล่ม นางลำพึง เจริญสุข อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 022445325
4. บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษาฯ (Inter Library Loan) ดังนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาฯ นครนายก และศูนย์การศึกษาฯ หัวหิน 5 วัน นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 022445304
5. บริการยืม-คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางสาวนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 022445329
6. บริการห้องผลงานวิชาการ 1 วันทำการ นางสาวบุบผา แสนคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445291
7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445319
 24 ชั่วโมง
8. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Library) นายศรีนคร ปัญญาคล่อง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445321
 24 ชั่วโมง
9. บริการติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network)  1 วันทำการ นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
10.  บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง 1 วันทำการ นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
11. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์

นายสุทัศน์ รุ่งเรือง

อาคาร 11 ชั้น 2 022445233
12. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับบุคคลภายนอก 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์

นายสุทัศน์ รุ่งเรือง

อาคาร 11 ชั้น 2 022445233
13. บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  7 วันทำการ นายจักร ชมภูนุช
นายอมรินทร์ ธนารักษ์
นายพงศธร อินหนองฉาง
อาคาร 11 ชั้น 3 ภายใน9480
022445221
022445229
14. บริการ Download โปรแกรมของ Microsoft ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายสำหรับนักศึกษา 10 นาที นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
15. บริการเปิดรายวิชาในระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 1 วันทำการ นายอกนิษฐ ธรรมปาโล อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445315
16. เวลาทำการให้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 วันทำการ นางสาวหนึ่งฤทัย ภูวงค์ อาคารวิทยบริการ 022445300
17. บริการยืม Notebook สำหรับค้นคว้าภายในสำนักวิทยบริการฯ 3 ชั่วโมง ฝ่ายสำนักงานอำนวยการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 022445317