ข้อตกลงในการบริการ

ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนในงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Service Level Agreement: SLA)

ลำดับ
ประเภทงานบริการ
(click บริการเพื่อ download)
เวลาในการให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ระบบ VTLS) 3 นาที นางวรัญญา บัตรสูงเนิน อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 5321
2. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ ชั้น 2 การยืม 3 นาที นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร
นางลำพึง เจริญสุข
อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 5325
การคืน 2 นาที
3. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ผ่านเครื่อง Self-Check 4.5 นาที นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร
นางลำพึง เจริญสุข
อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 5325
ผ่านเครื่อง Book Sorter 4 นาที
4. บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษาฯ (Inter Library Loan) 5 วัน นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 5304
5. บริการยืม-คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 4 นาที นางสาวนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 5329
6. บริการห้องผลงานวิชาการ 5 นาที นางสาวบุบผา แสนคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5291
7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) สืบค้นผ่านเครือข่ายภายใน 5 นาที นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5319
สืบค้นผ่านเครือข่ายภายนอก 8 นาที
กรณีมีปัญหาแก้ไขภายใน 2 วัน
8. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Library) ขั้นตอนยืม 2 นาที นายศรีนคร ปัญญาคล่อง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5321
ขั้นตอนอ่าน 3 นาที
กรณีมีปัญหาแก้ไขภายใน 1 ชั่วโมง
9. บริการติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network) ติดตั้งได้ด้วยตนเอง  14 นาที นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
ไม่สามารถติดตั้งได้ 1 ชั่วโมง 6 นาที
10. บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง 3 นาที นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
11. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 6 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์ อาคาร 11 ชั้น 2 5233
12. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับบุคคลภายนอก 6 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์ อาคาร 11 ชั้น 2 5233
13. บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาได้ 14 นาที นายจักร ชมภูนุช
นายอมรินทร์ ธนารักษ์
นายพงศธร อินหนองฉาง
อาคาร 11 ชั้น 3 9480
5221
5229
แก้ไขปัญหาไม่ได้ 1 วัน 9 นาที
14. บริการ Download โปรแกรมของ Microsoft ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายสำหรับนักศึกษา 21 นาที นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
15. บริการเปิดรายวิชาในระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 24 ชั่วโมง นายอกนิษฐ ธรรมปาโล อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5315