ข้อตกลงในการบริการ

ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนในงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Service Level Agreement: SLA)

เวลาทำการให้บริการห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ
ประเภทงานบริการ
(click บริการเพื่อ download)
เวลาในการให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ระบบ VTLS) นางวรัญญา บัตรสูงเนิน อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 5321
2. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร
นางลำพึง เจริญสุข
อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 5325
3. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ไม่เกิน 10 นาที/ 1 เล่ม นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร
นางลำพึง เจริญสุข
อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 5325
4. บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษาฯ (Inter Library Loan) 5 วัน นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 5304
5. บริการยืม-คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางสาวนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 5329
6. บริการห้องผลงานวิชาการ 1 วันทำการ นางสาวบุบผา แสนคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5291
7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5319
ไม่เกิน 7 วันทำการ
8. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Library) นายศรีนคร ปัญญาคล่อง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5321
1 วันทำการ
9. บริการติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network) นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
1 วันทำการ
10.  บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง 1 วันทำการ นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
11. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์ อาคาร 11 ชั้น 2 5233
12. บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับบุคคลภายนอก นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์ อาคาร 11 ชั้น 2 5233
13. บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ นายจักร ชมภูนุช
นายอมรินทร์ ธนารักษ์
นายพงศธร อินหนองฉาง
อาคาร 11 ชั้น 3 9480
5221
5229
 7 วันทำการ
14. บริการ Download โปรแกรมของ Microsoft ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายสำหรับนักศึกษา นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 5240
15. บริการเปิดรายวิชาในระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 1 วันทำการ นายอกนิษฐ ธรรมปาโล อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 5315
16. เวลาทำการให้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 วันทำการ นางสาวหนึ่งฤทัย ภูวงค์ อาคารวิทยบริการ  5300
17. บริการยืม Notebook สำหรับค้นคว้าภายในสำนักวิทยบริการฯ 3 ชั่วโมง ฝ่ายสำนักงานอำนวยการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 5317