ARIT ประชุมจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 12, 2017

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยการประชุมมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์)

 

Please follow and like us: