ARIT จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน Online Information & Education Conference 2017

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 6, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Online Information & Education Conference 2017ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 โดยการประชุมมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา)

Please follow and like us: