31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก (WHO WORLD NO TOBACCO DAY)

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, พฤษภาคม 31, 2017

 

วันที่ 31 พฤษภาคม เดียวกันนี้ ในปี พ.ศ 2531  องค์การอนามัยโลกได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องด้วยตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ที่กระทบโดยตรงของผู้สูบบุหรี่ และทางอ้อมต่อผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

ต่อมา ทุก วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีจึงถูกกำหนด เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day โดยมีคำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ว่า Between tobacco and the health, choose health  และสำหรับ ปี2560 นี้ มีคำขวัญว่า Tobacco – a threat to development ซึ่งแปลความได้ว่า “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา

วันงดสูบบุหรี่โลก จึงเป็นสัญลักษณ์ย้ำเตือนกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้

น้องๆที่สนใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูล อันตราย และ ผลกระทบของบุหรี่ สามารถ download เอกสาร”บุหรี่คือ ยาเสพติด” ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยจากบุหรี่ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ได้อย่างน่าสนใจ หรือสามารถเข้าชม สื่อมัลติมีเดีย ต่างๆเกี่ยวกับการณรงค์งดสูบบุหรี่ได้ที่ www.ashthailand.or.th

 

 

Please follow and like us: