ARIT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 25, 2017

ทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ เ เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: TBL)

 

Please follow and like us: